Algemene voorwaarden HUIZEDOP

ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1 Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Opdrachtnemer: Huizedop, gevestigd te (3925 AB) Scherpenzeel, aan de Burgemeester Colijn de Raatsingel 5, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 69768633 en rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevrouw J.E. Doppenberg-Smit.
2. Opdrachtgever: de natuurlijke- of rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot het leveren van producten en/of diensten.
3. Consument: de natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, die aan opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot het leveren van producten en/of diensten.
4. Producten en/of Diensten: alle diensten met betrekking tot ontwikkeling en (online) verkoop van woon- en interieuraccessoires, promotie en influencer marketing met betrekking tot interieurstyling en -inrichting, waaronder maar niet gelimiteerd tot het schrijven en plaatsen van blogs en social media posts (content creation), sponsoring, organisatie en hosten van (online) events, (online) coaching en training en
aanverwante producten. Het voorgaande geldt in de ruimste zin van het woord.
5. Bescheiden: alle door partijen aan elkaar ter beschikking gestelde goederen, waaronder (digitale) stukken of gegevensdragers, alsmede alle in het kader van de uitvoering van de opdracht door opdrachtnemer vervaardigde goederen, waaronder (digitale) stukken of gegevensdragers.
6. Overeenkomst: elke schriftelijke afspraak tussen opdrachtgever en opdrachtnemer tot het leveren van diensten door opdrachtnemer ten behoeve van opdrachtgever.
7. Partijen: opdrachtgever en opdrachtnemer gezamenlijk.

Artikel 2 Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten welke door opdrachtnemer binnen het kader van de uitvoering van de werkzaamheden worden gedaan respectievelijk aangegaan.
2. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig, indien en voor zover zij schriftelijk tussen opdrachtgever en opdrachtnemer zijn overeengekomen.
3. Indien opdrachtgever algemene voorwaarden hanteert en daarnaar verwijst, wordt toepasselijkheid daarvan hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.
4. Indien enige bepaling, deel uitmakend van deze algemene voorwaarden of van de overeenkomst, nietig zou zijn of vernietigd wordt, zal alleen de betreffende bepaling niet van toepassing zijn en in overleg tussen partijen onverwijld worden vervangen door een bepaling die de strekking van de oorspronkelijke bepaling zoveel mogelijk benadert. Voorgaande laat de geldigheid van alle overige bepalingen onverlet.
5. Opdrachtnemer heeft het recht om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen zullen ook gelden ten aanzien van reeds afgesloten overeenkomsten. Opdrachtnemer zal opdrachtgever per e-mail op de hoogte stellen van eventuele wijziging van de algemene voorwaarden.
6. Wijzigingen van algemene voorwaarden zullen na één maand, nadat opdrachtgever op de hoogte is gesteld, van kracht zijn. Enkel voor consumenten geldt dat indien deze niet akkoord gaan met de aangekondigde wijzigingen, zij het recht hebben de overeenkomst te ontbinden vóór ingangsdatum van de gewijzigde algemene voorwaarden. Dit geldt niet voor opdrachtgevers handelend in de hoedanigheid van een beroep of bedrijf, zij zijn gehouden de wijzigingen te accepteren.

Artikel 3 Aanbiedingen en offertes
1. Alle door opdrachtnemer gedane aanbiedingen en/of offertes zijn vrijblijvend. Opdrachtnemer heeft het recht een gedaan aanbod uiterlijk binnen vijf dagen na ontvangst van aanvaarding te herroepen.
2. Aanbiedingen kunnen gebaseerd zijn op de door opdrachtgever verstrekte gegevens. Indien na offerte blijkt dat de verstrekte gegevens afwijken van de heersende omstandigheden, dan kunnen er geen rechten worden ontleend aan door opdrachtnemer gedane aanbiedingen.
3. Aanbiedingen en/of offertes worden schriftelijk en/of digitaal gedaan, tenzij spoedeisende omstandigheden dit onmogelijk maken.
4. Opdrachtnemer kan niet aan haar aanbiedingen en/of offertes worden gehouden indien opdrachtgever, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding en/of offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing, verschrijving, druk-, zet- of typefout bevat.
5. Een samengestelde prijsopgave verplicht opdrachtnemer niet tot levering van een deel van de in de aanbieding en/of offerte begrepen zaken en/of tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
6. Aanbiedingen en/of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten of nabestellingen.

Artikel 4 Overeenkomst
1. De overeenkomst komt tot stand nadat opdrachtgever de door opdrachtnemer gedane aanbieding heeft geaccepteerd. Wanneer de acceptatie van opdrachtgever, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van de aanbieding, komt de overeenkomst pas tot stand indien opdrachtnemer uitdrukkelijk schriftelijk met deze afwijkingen heeft ingestemd.
2. Indien opdrachtgever zonder daaraan voorafgaande aanbieding aan opdrachtnemer een opdracht verstrekt, is opdrachtnemer pas aan deze opdracht gebonden nadat zij deze schriftelijk aan opdrachtgever heeft bevestigd.
3. Overeenkomsten worden eerst door schriftelijke bevestiging van opdrachtnemer of zodra opdrachtnemer – zonder tegenwerping van opdrachtgever – met de uitvoering is begonnen, voor haar bindend.
4. Wijzigingen van de overeenkomst zijn slechts geldig, indien en voor zover zij schriftelijk tussen opdrachtgever en opdrachtnemer zijn overeengekomen. Opdrachtnemer zal de gewenste wijzigingen uitvoeren, mits deze redelijkerwijs mogelijk zijn. Wijzigingen kunnen met zich meebrengen dat de overeengekomen levertijd c.q. uitvoeringstermijn door opdrachtnemer wordt overschreden, hetgeen als overmacht wordt beschouwd.
5. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, stelt opdrachtnemer opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. Partijen zullen dan tijdig en in onderling overleg overgaan tot aanpassing van de overeenkomst.

Artikel 5 Verplichtingen opdrachtgever
1. Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke opdrachtnemer overeenkomstig haar oordeel nodig heeft voor het correct, compleet, veilig, verantwoord en ononderbroken uitvoeren van de overeenkomst, desgevraagd tijdig, in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking van opdrachtnemer te stellen.
2. Opdrachtgever is gehouden opdrachtnemer toegang te verschaffen tot de locatie, het pand c.q. de ruimte dan wel deze beschikbaar te stellen alwaar de overeengekomen diensten c.q. werkzaamheden eventueel door opdrachtnemer zullen worden uitgevoerd, alsmede de daarvoor benodigde (sanitaire) voorzieningen,
aansluitingen en door opdrachtnemer benodigde materialen.
3. Opdrachtnemer heeft het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat opdrachtgever aan de in het vorige leden genoemde verplichting heeft voldaan.
4. Opdrachtgever is gehouden opdrachtnemer onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden en wijzigingen daaromtrent die in verband met het afsluiten en verdere uitvoering van de overeenkomst van belang kunnen zijn.
5. De uit de vertraging in de uitvoering van de overeenkomst voortvloeiende extra kosten en eventueel extra honorarium, ontstaan door het niet, niet tijdig, niet behoorlijk of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking stellen van de verlangde gegevens, zijn voor rekening van opdrachtgever.
6. Opdrachtgever mag aan de adviezen en dienstverlening van opdrachtnemer hoge eisen stellen, maar opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens hem aan opdrachtnemer ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn. Opdrachtgever blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor de mogelijke gevolgen van het verstrekken van onjuiste, onvolledige en onbetrouwbare gegevens en bescheiden.
8. Opdrachtgever is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor:
– het (laten) controleren of de door hem verstrekte gegevens, informatie en stukken geen inbreuk op enig intellectueel eigendomsrecht maken;
– het gebruik van de producten, marketing of promotie, coaching of training en adviezen voor de doeleinden waarvoor deze zijn bedoeld;
– het behalen van de door opdrachtgever beoogde of gewenste doelstellingen en resultaten;
– de beveiliging van de locatie, het pand c.q. de ruimte alweer opdrachtnemer eventueel de dienstverlening dient uit te voeren;
– het voorzien van de locatie waar de training en/of lessen worden gevolgd van alle benodigde materialen en hulpmiddelen die benodigd zijn voor de uitvoering van de dienstverlening door opdrachtnemer;
– het voorzien van elektra, sanitair en overige aansluitingen die benodigd zijn voor de uitvoering van de dienstverlening van opdrachtnemer op de locatie waar deze dienstverlening wordt uitgevoerd;
– het verkrijgen van de benodigde vergunningen voor de locatie, het pand c.q. de ruimte waar de dienstverlening door opdrachtnemer wordt uitgevoerd en het voldoen aan de wettelijke vereisten;
– het bieden van een voor de gezondheid van deelnemers aan de dienstverlening van opdrachtnemer veilige locatie. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor enige letselschade van deelnemers aan haar dienstverlening.
9. Opdrachtgever is verplicht de gegevens uit de eventueel ontvangen bescheiden en/of voorstellen te allen tijde door te lezen en te controleren op juistheid en ontwerp en eventuele onjuistheden en gewenste ontwerpwijzigingen zo spoedig mogelijk door te geven aan opdrachtnemer.
10. Opdrachtgever mag eventueel verkregen inlogcodes voor bij opdrachtnemer afgenomen lessen, coaching, training en/of begeleiding nimmer aan derden verschaffen of doorsturen.

Artikel 6 Uitvoering algemeen
1. Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop en door welke perso(o)n(en) de overeenkomst wordt uitgevoerd. Opdrachtnemer zal zo mogelijk rekening houden met tijdig verstrekte en verantwoorde aanwijzingen van opdrachtgever omtrent de uitvoering van de overeenkomst.
2. Opdrachtnemer zal de werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Op opdrachtnemer rust echter slechts een inspanningsverbintenis ten aanzien van geleverde diensten en opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor tegenvallende resultaten en/of het niet behalen van beoogde doelstellingen naar aanleiding van een door haar gegeven advies, gemaakte en/of
gepubliceerde promotie of (social) media content, training en/of coaching.
3. Opdrachtnemer heeft het recht (een deel van) de werkzaamheden, zonder kennisgeving aan en uitdrukkelijke toestemming van opdrachtgever, te laten verrichten door een door opdrachtnemer aan te wijzen persoon of derde, indien zulks naar het oordeel van opdrachtnemer wenselijk is.
4. Opdrachtnemer houdt opdrachtgever op de hoogte van haar werkzaamheden ter uitvoering van de opdracht en stelt hem onverwijld in kennis van de voltooiing van de opdracht, indien de opdrachtgever daarvan onkundig is.
5. Indien tijdens de duur van de overeenkomst werkzaamheden worden verricht ten behoeve van het beroep of bedrijf van opdrachtgever welke niet vallen onder de werkzaamheden waarop de overeenkomst betrekking heeft, worden deze werkzaamheden op grond van afzonderlijke overeenkomsten geacht te zijn verricht.
6. Eventueel in de overeenkomst bepaalde termijnen waarbinnen de werkzaamheden moeten worden uitgevoerd, gelden slechts bij benadering en niet als fatale termijnen. Overschrijding van een dergelijke termijn levert dan ook geen toerekenbare tekortkoming van opdrachtnemer en mitsdien geen grond voor ontbinding van de overeenkomst op.
7. Opdrachtnemer heeft het recht om de overeenkomst in fasen uit te voeren.
8. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft opdrachtnemer het recht de uitvoering van die onderdelen die tot de volgende fase of fasen behoren op te schorten totdat opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
9. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft opdrachtnemer het recht om elk uitgevoerd gedeelte afzonderlijk te factureren en daarvoor betaling te verlangen. Indien en zolang deze factuur door opdrachtgever niet wordt betaald, is opdrachtnemer niet verplicht tot uitvoering van de volgende fase en heeft zij het recht de overeenkomst op te schorten.
10. Opdrachtgever kan voor online coaching, workshops, trainingen en/of cursussen inloggegevens van opdrachtnemer ontvangen. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het veilig gebruik van deze gegevens en het bewaren daarvan. De coaching, workshops, trainingen en/of cursussen kunnen in duidelijk vooraf aangegeven termijn/ tempo worden doorlopen.
11. Coachings- of een-op-een gesprekken worden in gezamenlijk overleg tussen partijen gepland. Na elk coachings- of een-op-een gesprek wordt een nieuw gesprek ingepland totdat het maximum aantal gesprekken is bereikt. Daarna wordt het coachings- of trainingstraject als definitief voltooid beschouwd.
12. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om de klantnaam, het project en de verrichte werkzaamheden als referentie of voorbeeld te mogen noemen c.q. gebruiken voor alle commerciële doeleinden, zonder dat daarvoor enige vergoeding aan opdrachtgever verschuldigd is, behoudens dwingendrechtelijke bepalingen ten aanzien van persoonsgegevens van natuurlijke personen. Voor het gebruik van de klantnaam, zal
voorafgaande toestemming worden gevraagd aan opdrachtgever.

Artikel 7 Uitvoering promotionele en influencer marketing opdrachten
1. Opdrachtgever die gebruik wenst te maken van de promotionele c.q. influencer marketing dienstverlening van opdrachtnemer, dient in overleg met opdrachtnemer overeen te komen in welke vorm de promotie en/of marketing plaatsvindt. Dat kan in de vorm van een blogpost of (social) media post of publicatie zijn.
2. Tevens wordt in onderling overleg bepaald op welke (social) media kanalen de content wordt gepubliceerd en op welk moment.
3. Opdrachtgever dient eventuele te publiceren foto’s van producten zelf aan te leveren of kan opdrachtnemer verzoeken om productfoto’s te maken.
4. Nadat opdrachtgever heeft ingestemd met het aanbod van opdrachtnemer en de in de voorgaande leden opgenomen punten zijn vastgesteld, zal opdrachtnemer een aanvang maken met het schrijven van het concept voor de post c.q. publicatie.
5. Opdrachtgever is gehouden het door opdrachtnemer eventueel aangeleverde concept binnen 5 dagen na aanlevering, maar uiterlijk voor de overeengekomen datum voor publicatie te controleren en eventuele gewenste wijzigingen aan opdrachtnemer door te geven.
6. Na aanlevering van het eventuele concept of na oplevering van de overeengekomen publicatie(s) zal opdrachtnemer de factuur voor het overeengekomen totaalbedrag aan opdrachtgever doen toekomen. Opdrachtgever is gehouden deze binnen de gestelde factuurtermijn te voldoen, ongeacht of er al dan niet wijzigingen gemaakt dienen te worden en of publicatie heeft plaatsgevonden.
7. Indien opdrachtgever de overeenkomst met betrekking tot promotionele c.q. influencer marketing diensten wenst te annuleren, is opdrachtnemer gerechtigd annuleringskosten in rekening te brengen. Bij annulering vanaf de totstandkoming van de overeenkomst tot aan de aanvang van uitvoering door opdrachtnemer bestaande uit het aanvangen met de concepten, bedragen de annuleringskosten 25% van het overeengekomen totaalbedrag.

Bij annulering tijdens of na de aanvang van de uitvoering door opdrachtnemer, bedragen de
annuleringskosten 75% van het overeengekomen totaalbedrag. Bij annulering na publicatie bedragen de annuleringskosten 100% van het overeengekomen totaalbedrag.
8. Bij eventuele strijdigheid tussen in dit artikel opgenomen bepalingen en de overige bepalingen in deze algemene voorwaarden, prevaleren de bepalingen opgenomen in dit artikel ten aanzien promotionele en influencer marketing diensten.

Artikel 8 Uitvoering (online) verkoop producten
1. Bij het aangaan van een overeenkomst met betrekking tot de (online) verkoop van producten, dient betaling voor de producten in zijn geheel voorafgaand aan levering plaats te vinden.
2. Voor op afstand gekochte producten door een consument, zonder dat de consument het product heeft kunnen inspecteren, zoals bijvoorbeeld online via de webshop van opdrachtnemer of telefonische of digitale verkoop, geldt een herroepingsrecht als bedoeld in artikel 11 en 12 van deze algemene voorwaarden.
3. Voor niet op afstand gekochte producten door een consument, zoals in een winkel of fysieke verkoop, of voor aankopen door een zakelijke opdrachtgever, geldt geen herroepingsrecht als bedoeld in artikel 11 en 12.
4. Bij eventuele gebreken aan producten buiten de eventuele herroepingstermijn, geldt hetgeen is opgenomen in de bepalingen omtrent garanties en reclames c.q. klachten als bedoeld in artikel 23 en 24 van deze algemene voorwaarden.
5. Bij eventuele strijdigheid tussen in dit artikel opgenomen bepalingen en de overige bepalingen in deze algemene voorwaarden, prevaleren de bepalingen opgenomen in dit artikel ten aanzien van (online) verkoop van producten.

Artikel 9 Uitvoering (online) coaching 
1. Bij het aangaan van een overeenkomst tot coaching, zal opdrachtnemer door middel van gesprekken met opdrachtgever de wensen en doelstellingen van opdrachtgever met betrekking tot de coaching in kaart brengen.
2. Opdrachtnemer is echter nimmer verantwoordelijk voor het behalen van de beoogde doelstellingen door opdrachtgever, daar dit afhankelijk is van de opdrachtgever zelf. Op opdrachtnemer rust uitdrukkelijk slechts een inspanningsverbintenis.
3. De overeengekomen coaching vindt mogelijk online plaats. De eventueel verkregen inlogcodes worden enkel ten behoeve van opdrachtgever verstrekt en mogen nimmer aan derden verstrekt worden door opdrachtgever. Bij overtreding van deze verplichting tot geheimhouding, geldt de boete opgenomen in het in artikel 20 opgenomen geheimhoudingsbeding.
4. Betaling van het overeen gekomen tarief voor coaching, dient volledig voorafgaand aan de uitvoering door opdrachtnemer plaats te vinden.
5. De coaching sessies worden in gezamenlijk overleg tussen opdrachtgever en opdrachtnemer gepland.
6. Indien opdrachtgever de overeenkomst tot coaching/training wenst te annuleren, kan dat kosteloos tot uiterlijk 10 dagen voor aanvang van de uitvoering door opdrachtnemer.
Bij annulering binnen 10 dagen tot de dag van aanvang van de uitvoering door opdrachtnemer, bestaande uit het voorbereiden van de coaching of workshop, bedragen de annuleringskosten 100% van het overeengekomen totaalbedrag;
7. Annulering van een geplande coaching sessies c.q. afspraak zelf, dus niet het hele coachingstraject, maar één individuele afspraak, kan kosteloos plaatsvinden tot 48 uur voor aanvang van de coaching sessie. Bij annulering vanaf 48 uur voor aanvang of bij no show, bedragen de annuleringskosten een maal het op dat moment geldende uurtarief van opdrachtnemer.
8. Bij eventuele strijdigheid tussen in dit artikel opgenomen bepalingen en de overige bepalingen in deze algemene voorwaarden, prevaleren de bepalingen opgenomen in dit artikel ten aanzien van (online) coaching en workshops.

Artikel 10 Uitvoering (online) events, trainings en workshops
1. Tickets voor door opdrachtnemer georganiseerde (online) events en/of workshops dienen bij inschrijving volledig voldaan te worden door opdrachtgever.
2. Indien opdrachtgever de overeenkomst tot deelname aan een (online) event, training of workshop wenst te annuleren, bedragen de annuleringskosten 100%. Er kan onder geen beding restitutie worden verleend, daar opdrachtnemer betalingsverplichtingen heeft ten aanzien van de eventuele geboekte locatie in ingeschakelde derden.

Artikel 11 Herroepingsrecht
1. Enkel indien er sprake is van een koop op afstand, zijnde de koop van een of meerdere producten en/of diensten door een consument van opdrachtnemer zonder dit product of dienst voorafgaand aan de koop te kunnen hebben gezien, kan de consument de overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een of meerdere producten gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Opdrachtnemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
2. Het herroepingsrecht geldt niet voor zakelijke opdrachtgevers.
3. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
a. Indien de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop het laatste product is ontvangen. Opdrachtnemer mag, mits zij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
b. Indien levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de laatste zending of het laatste onderdeel is ontvangen;
4. De consument is verplicht tijdens de bedenktijd zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking daarvan. Het product mag enkel uitgepakt worden om de aard, kenmerken en werking van het product vast te stellen. De consument mag het product enkel hanteren en inspecteren zoals dat in de winkel mogelijk zou zijn.
5. Indien de consument zich niet aan de in het voorgaande lid 3 opgenomen verplichting houdt, is deze aansprakelijk voor de daardoor eventueel veroorzaakte waardevermindering van het desbetreffende product.
6. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, dient hij dit binnen 14 dagen op ondubbelzinnige wijze schriftelijk dan wel per e-mail aan opdrachtnemer kenbaar te maken. De consument kan tevens een daarvoor bestemd modelformulier bij opdrachtnemer opvragen.
7. De consument retourneert het product zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen na het doen van de herroepingsmelding aan opdrachtnemer. De retourtermijn van 14 dagen is in elk geval door de consument in acht genomen indien het product is geretourneerd voordat de bedenktermijn is verstreken.
8. Het product dient in originele staat en verpakking, indien redelijkerwijs mogelijk, en conform de door opdrachtnemer gegeven instructies te worden geretourneerd.
9. De consument draagt het risico en de bewijslast van juiste en tijdige uitoefening van zijn herroepingsrecht.
10. De kosten voor het retourneren van producten op grond van het herroepingsrecht, zijn voor rekening van de consument.
11. Bij gebruikmaking van het herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten tussen consument en opdrachtnemer van rechtswege ontbonden.
12. Indien de herroeping door de consument per e-mail wordt gedaan, ontvangt deze van opdrachtnemer onverwijld een ontvangstmelding na ontvangst van de herroepingsmelding door opdrachtnemer.
13. Opdrachtnemer vergoedt onverwijld aan de consument alle betalingen inclusief de betaalde verzendkosten voor het in rekening gebrachte product, behalve de retourkosten, maar uiterlijk binnen 14 dagen volgende op de dag van melding van de herroeping door de consument aan opdrachtnemer.
14. Terugbetaling geschiedt kosteloos en op dezelfde wijze als de wijze waarop betaling heeft plaatsgevonden, tenzij de consument instemt met een andere betaalwijze voor terugbetaling.
15. Aanvullende kosten voor een door de consument gekozen duurdere levering dan de standaardlevering, hoeven door opdrachtnemer niet te worden vergoed.

Artikel 12: Uitsluiting herroepingsrecht
1. Bij het aangaan van een dienstenovereenkomst met betrekking tot promotionele diensten en/of influencer marketing of workshop door consument met opdrachtnemer, stemt consument uitdrukkelijk in met aanvang van de uitvoering van de dienst binnen 14 dagen na totstandkoming van de overeenkomst en verklaart consument dat hij afstand doet van zijn herroepingsrecht na volledige uitvoering van de dienst.
2. Bij de aankoop van digitale producten, zoals een online cursus of e-book die downloadbaar zijn, stemt consument uitdrukkelijk in met levering binnen 14 dagen na aankoop en verklaart consument dat hij afstand doet van zijn herroepingsrecht.
3. Opdrachtnemer sluit herroepingsrecht voor de volgende producten en diensten uitdrukkelijk uit:
a. Op verzoek van de consument conform diens specificaties op maat gemaakte producten en/of diensten, die niet geprefabriceerd zijn en gemaakt worden op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk bestemd zijn voor een specifiek persoon.
b. Verzegelde producten die om redenen van hygiëne en/of gezondheidsbescherming niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de eventuele verzegeling na levering is verbroken, zoals maar niet gelimiteerd tot gedragen kleding en/of sieraden.
c. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd c.q. vermaakt zijn met andere producten.

Artikel 13 (Op)leverings- en uitvoeringstermijnen
1. (Op)levering en/of uitvoering zal plaatsvinden binnen een door opdrachtnemer of door leverancier van opdrachtgever opgegeven termijn. Overeengekomen of opgegeven termijnen zijn slechts indicatief en nimmer te beschouwen als fatale termijnen.
2. Bij overschrijding van de (op)leveringstermijn en/of uitvoeringstermijn dient opdrachtgever opdrachtnemer schriftelijk in gebreke te stellen, waarbij opdrachtnemer alsnog een redelijke termijn wordt geboden om het werk op te leveren danwel uit te voeren. Opdrachtnemer is nimmer gehouden tot enige vergoeding van hieruit
voortvloeiende schade.
3. Indien opdrachtnemer gegevens of instructies nodig heeft van opdrachtgever, die noodzakelijk zijn voor de levering en/of uitvoering, vangt de (op)leverings- of uitvoeringstermijn aan nadat opdrachtgever deze aan opdrachtnemer heeft verstrekt.
4. Verpakking en verzending van door opdrachtnemer te leveren diensten en/of producten geschiedt op een door opdrachtnemer te bepalen wijze maar voor rekening en risico van opdrachtgever. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard dan ook – al dan niet aan de zaken zelf – die verband houdt met de verzending. Bepalingen opgenomen in de algemene voorwaarden van de vervoerder doen geen
afbreuk aan het in dit lid bepaalde.
5. Het risico betreffende de geleverde diensten en/of producten gaat over op opdrachtgever op het moment van levering. Onder het moment van levering wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: het moment waarop de te leveren zaken het pand of het magazijn van opdrachtnemer of diens leverancier verlaten of het moment waarop opdrachtnemer aan opdrachtgever heeft meegedeeld dat deze zaken door hem kunnen worden afgehaald.
6. Indien er een aanvullende verzekering voor verzending gewenst is, komen de kosten daarvan voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 14 Overmacht
1. Indien opdrachtnemer haar verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van een hem niet toerekenbare oorzaak, waaronder begrepen maar daartoe niet beperkt, ziekte van haarzelf, werknemers of ingeschakelde derden, storingen in het computernetwerk of andere technische storingen, pandemieën en epidemieën, tekortkomingen van leveranciers van opdrachtnemer of door opdrachtnemer ingeschakelde derden en andere stagnatie in de normale gang van zaken binnen haar
onderneming of die van opdrachtgever, worden die verplichtingen opgeschort tot het moment dat opdrachtnemer alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen.
2. Inbreuken op rechten van derden dan wel anderen waarvan opdrachtnemer gegevens heeft opgeslagen, waaronder begrepen maar niet beperkt tot copyright-, auteurs- en intellectuele eigendomsrechten, worden eveneens als overmacht beschouwd.
3. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan omstandigheden die niet te wijten zijn aan schuld van opdrachtnemer, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor rekening komen van opdrachtnemer. Naast deze uitleg van overmacht uit hoofde van de wet en jurisprudentie wordt onder overmacht tevens begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor opdrachtnemer niet in staat is de verplichtingen na te komen.
4. Indien de periode van overmacht langer duurt dan 2 maanden of blijvend van aard is, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang, door middel van schriftelijke kennisgeving, zonder rechterlijke tussenkomst, te ontbinden zonder dat partijen aanspraak kunnen maken op enige schadevergoeding.
5. Indien opdrachtnemer ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, is opdrachtnemer gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 15 Tarieven en (prijs)wijzigingen
1. Alle tarieven en prijzen zijn uitgedrukt in euro’s en zijn exclusief BTW voor zakelijke opdrachtgevers en inclusief BTW voor consumenten, maar exclusief andere overheidsheffingen, reis-, verblijf-, verpakkings-, bezorg-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
2. Opdrachtnemer berekent diensten ofwel op basis van uurtarieven die opdrachtnemer vooraf met opdrachtgever overeenkomt ofwel op basis van een vooraf vastgesteld en overeengekomen bedrag per dienst/overeenkomst. Voor producten wordt een vast bedrag berekend. Indien na het sluiten van de overeenkomst het niveau van lonen en (grondstof)kosten, al dan niet op grond van een wettelijke verplichting, stijgt, heeft opdrachtnemer het recht zijn tarief dienovereenkomstig teverhogen. Opdrachtgever is gehouden tot betaling van deze prijsverhoging.
3. Indien opdrachtnemer berekent op basis van uurtarieven, wordt voordat opdrachtnemer aan een opdracht begint, een inschatting gemaakt van zowel de inhoud van de dienstverlening, als de kosten die hiermee gemoeid zijn. Opdrachtgever kan aan deze inschatting echter geen rechten ontlenen.
4. Indien niet uitdrukkelijk een tarief is overeengekomen, zal het tarief worden vastgesteld aan de hand van de werkelijk bestede uren en de gebruikelijke uurtarieven van opdrachtnemer.
5. Indien opdrachtnemer een vast tarief met opdrachtgever is overeengekomen, is opdrachtnemer niettemin gerechtigd tot verhoging van dit tarief wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd
ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan opdrachtnemer, dat in redelijkheid niet van opdrachtnemer kan worden gevergd, dat opdrachtnemer de overeengekomen werkzaamheden verricht tegen het oorspronkelijk overeengekomen tarief. Opdrachtnemer stelt opdrachtgever hiervan uiteraard onverwijld op de hoogte. Opdrachtgever is gehouden tot betaling van deze meerkosten.
6. Op het moment dat meerwerk ontstaat ten opzichte van de aangenomen opdracht, stelt opdrachtnemer opdrachtgever in kennis van de financiële consequenties.
7. Opdrachtnemer specificeert facturen naar opdracht en in geval van uurtarieven naar het aantal uren dat daarmee gemoeid is.
8. Opdrachtnemer heeft het recht vóór aanvang van de werkzaamheden en tussentijds de uitvoering van haar werkzaamheden op te schorten totdat opdrachtgever een door opdrachtnemer in redelijkheid vast te stellen voorschot voor de te verrichten werkzaamheden heeft betaald, dan wel daarvoor zekerheid heeft verstrekt.
9. Indien de overeenkomst eindigt voordat de opdracht is volbracht of de tijd waarvoor zij is verleend, is verstreken, heeft opdrachtnemer recht op betaling van honorarium over en kosten van het reeds uitgevoerde deel van de werkzaamheden.

Artikel 16 Betaling
1. Opdrachtgever dient het factuurbedrag te voldoen binnen 14 dagen na factuurdatum en op door opdrachtnemer aangegeven wijze en in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
2. Betaling van de door opdrachtgever bij opdrachtnemer afgenomen diensten dient na aanlevering van het concept plaats te vinden in één bedrag ineens. Indien opdrachtnemer op basis van uurtarieven factureert aan een opdrachtgever, zullen deze uren aan het einde van de maand gefactureerd worden aan opdrachtgever welke vervolgens binnen de gestelde factuurtermijn de factuur dient te voldoen.
3. Betaling van de door opdrachtgever bij opdrachtnemer afgenomen producten dient volledig voorafgaand aan levering plaats te vinden.
Opdrachtnemer behoudt te allen tijde het recht voor om volledige vooruitbetaling te vorderen.
4. Betaling zal, behoudens dwingendrechtelijke bepalingen voor consumenten, plaatsvinden zonder aftrek, verrekening of opschorting uit welke hoofde dan ook.
5. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
6. Indien opdrachtgever niet binnen de in lid 1 genoemde termijn, dan wel niet binnen de nader overeengekomen termijn heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim en heeft opdrachtnemer, zonder dat een nadere sommatie of ingebrekestelling is vereist, behoudens dwingendrechtelijke bepalingen, het recht vanaf de vervaldag opdrachtgever over het gefactureerde bedrag de wettelijke (handels- of consumenten)rente in rekening te brengen, tot aan de dag van algehele voldoening, een en ander onverminderd de verdere rechten
van opdrachtnemer.
7. Opdrachtnemer is bij niet tijdige of niet volledige betaling door opdrachtgever bovendien gerechtigd, zonder dat een hieraan voorafgaande nadere sommatie of ingebrekestelling vereist is, aan opdrachtgever (buiten)gerechtelijke incassokosten in rekening te brengen van 15% met een minimum van € 75,00. Indien de daadwerkelijke kosten de rechterlijke proceskostenveroordeling overtreffen, is opdrachtgever verplicht het volledige bedrag aan kosten te voldoen. Dit laatste geldt voor zover dwingendrechtelijke bepalingen zich hier
niet tegen verzetten.
8. In afwijking van het hetgeen hiervoor in de leden 6 en 7 is bepaald, zullen opdrachtgevers die handelen als natuurlijk persoon (consumenten) eerst een schriftelijke ingebrekestelling ontvangen, waarbij een aanvullende termijn van 14 dagen vanaf de dag van ontvangst van deze ingebrekestelling wordt geboden om alsnog aan de betalingsverplichting te voldoen, alvorens deze in verzuim komen te verkeren.
9. De buitengerechtelijke incassokosten over de hoofdsom wordt voor consumenten conform het Besluit Buitengerechtelijke Incassokosten (BIK) als volgt berekend:
– over de eerste Euro 2.500,- 15% met minimum van € 40,-, maximum € 375,-
– over de volgende Euro 2.500,- 10%
– over de volgende Euro 5.000,- 5%
– over de volgende Euro 190.000,- 1%
– over het meerdere boven de Euro 200.000,- 0,5% met maximum van € 6.775,-
10. Door opdrachtgever gedane betalingen zullen door opdrachtnemer ten eerste in mindering worden gebracht op alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens op de opeisbare facturen die het langst openstaan.
11. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn opdrachtgevers, voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag.
12. Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd om contante betaling of (gedeeltelijke) vooruitbetaling of tussentijdse betaling of enige andere zekerheid voor betaling van opdrachtgever te verlangen.

13. Bij uitblijven van volledige betaling door opdrachtgever, is opdrachtnemer, behoudens dwingendrechtelijke bepalingen voor consumenten, gerechtigd de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst middels een schriftelijke verklaring te ontbinden of haar verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten totdat de betaling alsnog is geschied dan wel opdrachtgever hiervoor deugdelijke zekerheid heeft
gesteld. Voornoemd opschortingsrecht heeft opdrachtnemer eveneens indien zij al voordat opdrachtgever in verzuim is met de betaling gegronde redenen heeft om aan de kredietwaardigheid van opdrachtgever te twijfelen.

Artikel 17 Betalingsonmacht
1. Onverminderd het bepaalde in de overige artikelen van deze algemene voorwaarden is opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst middels een schriftelijke verklaring aan de opdrachtgever te ontbinden, op het tijdstip waarop opdrachtgever:
a. in staat van faillissement wordt verklaard of een aanvraag tot zijn faillissement is gedaan;
b. (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt;
c. door executoriale beslaglegging wordt getroffen;
d. onder curatele of onder bewind wordt gesteld;
e. anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen
of delen ervan verliest.

Artikel 18 Aansprakelijkheid en vrijwaring
1. Indien opdrachtgever aantoont dat hij directe schade heeft geleden door een toerekenbare tekortkoming, die voortvloeit of verband houdt met de uitvoering van een opdracht door opdrachtnemer, is de aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor enkel en alleen de directe schade, behoudens dwingendrechtelijke bepalingen,
beperkt tot de uitkering die in het desbetreffende geval plaatsvindt op grond van de door opdrachtnemer afgesloten aansprakelijkheidsverzekering. Indien op grond van deze aansprakelijkheidsverzekering geen uitkering wordt gedaan of deze niet van
toepassing is, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het op grond van de overeenkomst waaruit de schade voortvloeit door opdrachtnemer gefactureerde of te factureren bedrag.
2. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor door opdrachtgever of derden geleden bedrijfs-, indirecte of gevolgschade, waaronder inbegrepen maar niet beperkt tot geleden verlies of gederfde winst, stagnatie in de geregelde gang van zaken binnen onderneming van opdrachtgever of derden, letselschade of immateriële schade.
3. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor elke vorm van door derden geleden schade. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden. Indien opdrachtnemer door derden mocht worden aangesproken, dan is opdrachtgever gehouden opdrachtnemer zowel buiten als in rechte bij te staan. Alle kosten en schade aan de zijde van opdrachtnemer en derden komen verder voor rekening en risico van opdrachtgever.
4. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor door opdrachtgever of derden geleden schade die het gevolg is van een handelen of nalaten van door opdrachtnemer ingeschakelde hulppersonen of derden, ook indien deze werkzaam zijn bij een met opdrachtnemer verbonden organisatie. Opdrachtgever zal zich in dergelijke
gevallen enkel direct tot deze hulppersoon of ingeschakelde derde moeten wenden.
5. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor bij opdrachtgever of derden ontstane schade die het gevolg is van:
– het niet voldoen aan de in artikel 5 en overige bepalingen van deze voorwaarden opgenomen
verplichtingen voor opdrachtgever;
– de verstrekking van onjuiste of onvolledige gegevens of informatie door opdrachtgever aan opdrachtnemer, of anderszins het gevolg is van een handelen of nalaten van opdrachtgever;
– ondeskundig, onjuist of oneigenlijk gebruik van de adviezen, promotionele publicaties, coaching en/of workshop door opdrachtgever;
– het niet opvolgen van adviezen en/of instructies van opdrachtnemer door opdrachtgever;
– gebruik van de dienstverlening voor andere doeleinden dan waarvoor deze bedoeld is door opdrachtgever of derden;
– alle vormen van letselschade en schade aan eigendommen door het deelnemen aan een event of workshop;
– een langere uitvoerings- of oplevertermijn dan oorspronkelijk voorzien, ongeacht welke oorzaak daaraan
ten grondslag ligt;
– tijdens de uitvoering van werkzaamheden noodzakelijk ingrijpen aan een workshop, training of coaching dat onvermijdelijk is voor het uitvoeren van de werkzaamheden als zodanig;
– fouten in gebruikte apparatuur of programmatuur;
– storingen, onderbrekingen of het niet bereikbaar zijn in de ruimste zin van het woord van de online leeromgeving, het programma dan wel de workshop, training, cursus of coaching sessie.
– tegenvallende resultaten en/of het niet behalen van beoogde doelstellingen e.d.;
– schade aan gebruikte materialen die eigendom zijn van opdrachtgever;
– inbreuken op intellectuele eigendomsrechten, auteursrechten of privacy rechten van opdrachtnemer of
derden wegens door opdrachtgever verstrekte gegevens of andere informatie en stukken of wegens het
delen en/of openbaar maken van cursusmateriaal en/of inlogcodes van opdrachtnemer.

6. Opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van opdrachtgever ongedaan te maken of te beperken door herstel of verbetering van de opdracht.
7. Een vordering tot vergoeding van schade dient uiterlijk binnen 14 dagen nadat opdrachtgever de schade heeft ontdekt of redelijkerwijze had kunnen ontdekken, bij opdrachtnemer te zijn ingediend, bij gebreke waarvan het recht op schadevergoeding vervalt.
8. Indien opdrachtnemer bij de uitvoering van de werkzaamheden een voor de opdrachtgever kenbare vergissing maakt, is deze gehouden opdrachtnemer daarvan in kennis te stellen onmiddellijk nadat hij de vergissing had ontdekt of had kunnen ontdekken. Indien hij nalaat die vergissing bij opdrachtnemer te melden, is deze voor de schade niet aansprakelijk.
9. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van opdrachtnemer of haar leidinggevenden of indien dwingendrechtelijke bepalingen al dan niet voor consumenten zich hiertegen verzetten.

Artikel 19 Opschorting/ontbinding
1. Opdrachtnemer heeft het recht om de nakoming van al haar verplichtingen op te schorten, waaronder begrepen de verstrekking van benodigde inlogcodes voor het volgen van een online workshop of coaching aan opdrachtgever of derden, tot op het moment dat alle opeisbare vorderingen op opdrachtgever volledig zijn voldaan, indien:
a. opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
b. na het sluiten van de overeenkomst opdrachtnemer ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
c. opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
2. Voorts is opdrachtnemer bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden in bovengenoemde situaties of indien zich andere omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien
zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
3. Ontbinding geschiedt door middel van een schriftelijke kennisgeving zonder rechterlijke tussenkomst.
4. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van opdrachtnemer op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien opdrachtnemer de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.
5. Opdrachtnemer behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen en is niet aansprakelijk voor enige door opdrachtgever of derden geleden schade of gemaakte kosten.

Artikel 20 Beëindiging/annulering
1. De tussen opdrachtgever en opdrachtnemer gesloten overeenkomst eindigt bij overlijden van opdrachtnemer of opdrachtgever die handelt in de hoedanigheid van consument of eenmanszaak dan wel bij liquidatie of ontbinding van de onderneming van opdrachtnemer.
2. Indien het door opdrachtnemer uit te voeren werk bij einde overeenkomst nog niet voltooid is, zijn diens rechtverkrijgende onder algemene of bijzondere titel niet verplicht dit werk te (laten) voltooien, ook al wordt het bedrijf van opdrachtnemer op enigerlei wijze voorgezet. In dat geval behoort door opdrachtgever aan de rechtverkrijgenden te worden betaald de aanneemsom, verminderd met een redelijk, in overleg met
rechtverkrijgenden te bepalen bedrag voor het niet afgewerkte gedeelte van het werk.
3. Ingeval opdrachtgever de overeenkomst voorafgaand aan of tijdens de uitvoering daarvan wenst te annuleren, is hij aan opdrachtnemer vergoeding van de reeds gemaakte kosten alsmede een door opdrachtnemer nader te bepalen schadevergoeding verschuldigd. Deze aanvullende schadevergoeding omvat alle door de annulering geleden schade inclusief de gederfde winst. Opdrachtnemer is gerechtigd voornoemde schadevergoeding en gemaakte kosten te fixeren en aan opdrachtgever in rekening te brengen.
De annuleringskosten zijn per door opdrachtnemer aangeboden dienst bepaald in de artikelen 7,8, 9 en 10.
4. Indien opdrachtnemer met opdrachtgever is overeengekomen in maandelijkse termijnen te betalen, zal de betalingsregeling bij annulering komen te vervallen en is het totale resterende bedrag per direct opeisbaar door opdrachtnemer. Opdrachtgever is in dat geval gehouden het volledige bedrag per omgaande te voldoen aan opdrachtnemer.
5. Tussen partijen gesloten duurovereenkomsten kunnen (tussentijds) door opdrachtgever of opdrachtnemer worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden.
6. Opdrachtgever is tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering en zal opdrachtnemer
vrijwaren voor hieruit voortvloeiende aanspraken van deze derden.
7. Opdrachtnemer is gerechtigd alle reeds door opdrachtgever betaalde bedragen te verrekenen met de door
opdrachtgever verschuldigde schadevergoeding.

Artikel 21 Geheimhouding, privacy en cookies
1. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding tegenover derden, die niet bij de uitvoering van de overeenkomst zijn betrokken. Deze geheimhouding betreft alle informatie van vertrouwelijke aard omtrent alle feiten en bijzonderheden betreffende de ondernemingen waarvan hij/zij weet of redelijkerwijze kan vermoeden dat deze vertrouwelijk zijn, die door de andere partij ter beschikking zijn gesteld en de door verwerking daarvan
verkregen resultaten. Deze geheimhouding geldt niet voor zover wettelijke of beroepsregelen en andere nationale of internationale regelgeving met vergelijkbare strekking een informatieplicht opleggen, of voor zover de ene partij de andere van de geheimhoudingsplicht heeft ontheven. Deze bepaling verhindert ook niet vertrouwelijk collegiaal overleg binnen de organisaties van partijen, voor zover partijen zulks voor een
zorgvuldige uitvoering van de overeenkomst of ter zorgvuldige voldoening aan wettelijke of
beroepsverplichtingen noodzakelijk achten.
2. Opdrachtnemer is gerechtigd de na bewerking verkregen cijfermatige uitkomsten, mits die uitkomsten niet te herleiden zijn tot individuele opdrachtgevers en persoonsgegevens, aan te wenden voor statistische of vergelijkende doeleinden. Opdrachtnemer behoudt zich voorts het recht voor om de klantnaam, het project
en de verrichte werkzaamheden als referentie of voorbeeld te mogen noemen c.q. gebruiken voor alle
commerciële doeleinden, zonder dat daarvoor enige vergoeding aan opdrachtgever verschuldigd is. Voor het
gebruik van de klantnaam, zal voorafgaande toestemming worden gevraagd aan opdrachtgever.
3. Opdrachtnemer is niet gerechtigd de informatie die haar door opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld
aan te wenden voor een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen, uitgezonderd het bepaalde in lid 2, en
in geval opdrachtnemer voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele of strafprocedure, waarbij deze stukken
van belang kunnen zijn. Opdrachtnemer is in dergelijke gevallen niet gehouden tot enige schadevergoeding.
Tevens is opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade die
hierdoor is ontstaan.
4. Behoudens de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van opdrachtnemer, is het
opdrachtgever niet toegestaan de inhoud van adviezen, (online) workshops, (online) events, (online)
trainingen of coaching, technieken en/of andere geestesproducten en de daarbij behorende middelen zoals
video’s, inloggegevens en/of werkboeken van opdrachtnemer openbaar te maken, of anderszins aan derden
ter beschikking te stellen, behoudens voor zover dit rechtstreeks uit de overeenkomst voortvloeit, geschiedt
tot het inwinnen van een deskundig oordeel omtrent de desbetreffende werkzaamheden van opdrachtnemer,
op opdrachtgever een wettelijke of beroepsplicht tot openbaarmaking rust, of opdrachtgever voor zichzelf
optreedt in een tucht-, civiele of strafprocedure.
5. De gegevens en informatie die opdrachtgever aan opdrachtnemer verstrekt en opdrachtnemer verzamelt, zal
opdrachtnemer zorgvuldig en vertrouwelijk bewaren.
6. Opdrachtnemer mag de persoonsgegevens van opdrachtgever afkomstig uitsluitend en alleen gebruiken in
het kader van de uitvoering van haar leveringsplicht of het afhandelen van een klacht. Het is opdrachtnemer
niet toegestaan om de persoonsgegevens van opdrachtgever uit te lenen, te verhuren, te verkopen of op een
of andere wijze openbaar te maken.
7. Bij het bezoeken van de website van opdrachtnemer kan opdrachtnemer informatie van opdrachtgever over
het gebruik van de website verzamelen door middel van cookies. De informatie die opdrachtnemer verzamelt
middels cookies kan voor functionele en analytische doeleinden worden gebruikt.
8. Bij overtreding van de geheimhoudingsbepalingen zal een direct opeisbare boete verschuldigd zijn door
opdrachtgever aan opdrachtnemer van € 1.000,00 per overtreding, tot een maximum van € 10.000,00
onverminderd de verplichting van opdrachtgever om de daaruit voortvloeiende schade te vergoeden.
Artikel 22 Intellectuele eigendom
1. Opdrachtnemer behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest welke zij gebruikt
of heeft gebruikt in het kader van de uitvoering van de overeenkomst met opdrachtgever, voor zover op die
producten in juridische zin rechten kunnen bestaan of worden gevestigd.
2. Het is opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot
woonaccessoires, adviezen, (online) content, blogs, (social) media posts en/of publicaties, (online)
workshops, (online) events, (online) trainingen of coaching, technieken en/of andere geestesproducten en de
daarbij behorende middelen zoals video’s, inloggegevens en/of werkboeken, een en ander in de ruimste zin
van het woord, al dan niet met inschakeling van derden, aan derden te verstrekken, te verveelvoudigen,
openbaar te maken, te be- of verwerken, of te exploiteren anders dan tot het inwinnen van een deskundig
oordeel omtrent de werkzaamheden van opdrachtnemer. De tussen partijen gesloten overeenkomst omvat
geen enkele overdracht of verplichting tot overdracht van een intellectueel eigendomsrecht van
opdrachtnemer aan opdrachtgever.
3. Opdrachtnemer is gerechtigd de door haar vervaardigde geestesproducten, welke haar (intellectueel)
eigendom blijven, waaronder maar niet gelimiteerd tot woonaccessoires, adviezen, (online) content, blogs,
(social) media posts en/of publicaties, (online) workshops, (online) events, (online) trainingen of coaching,
technieken en/of andere geestesproducten en de daarbij behorende middelen zoals video’s, inloggegevens
en/of werkboeken, een en ander in de ruimste zin van het woord, te gebruiken voor andere adviezen, (online)
content, blogs, (social) media posts en/of publicaties, (online) workshops, (online) events, (online) trainingen
of coaching. Opdrachtgever mag deze door opdrachtnemer vervaardigde geestesproducten echter niet
gebruiken of be- of verwerken, behoudens uitdrukkelijke toestemming daartoe van opdrachtnemer.

4. De rechten van intellectuele eigendom welke opdrachtnemer in licentie gebruikt mag opdrachtgever nimmer
wijzigen, verveelvoudigen, openbaren of exploiteren.
5. Opdrachtgever garandeert gerechtigd te zijn de van opdrachtgever afkomstige informatie, teksten en
bescheiden te gebruiken en vrijwaart opdrachtnemer tegen elke aanspraak van derden gebaseerd op
schending van een intellectueel eigendomsrecht, auteursrecht of copyright recht.
6. Bij overtreding van de intellectuele eigendomsbepalingen zal een direct opeisbare boete verschuldigd zijn
door opdrachtgever aan opdrachtnemer van € 1.000,00 per overtreding, tot een maximum van € 10.000,00
onverminderd de verplichting van opdrachtgever om de daaruit voortvloeiende schade te vergoeden
Artikel 23: Garanties
1. Opdrachtnemer zal er voor zorgen dat de geleverde producten c.q. diensten voldoen aan de in haar branche
geldende normen, maar geeft ten aanzien van deze producten c.q. diensten nooit een verdergaande garantie
dan zoals uitdrukkelijk tussen partijen werd overeengekomen of door de leverancier c.q. fabrikant van de
producten (m.n. drukwerk) is verstrekt. Op opdrachtnemer rust slechts een inspanningsverplichting.
2. Opdrachtnemer staat gedurende de eventuele (wettelijke) garantietermijn in voor de gebruikelijke normale
kwaliteit en deugdelijkheid van de geleverde producten en/of diensten..
3. Garanties worden slechts verstrekt aan opdrachtgever en zijn niet overdraagbaar aan derden.
4. De tenuitvoerlegging van garanties wordt opgeschort tot het moment dat opdrachtgever aan al zijn
betalingsverplichtingen met betrekking tot de betreffende producten c.q. diensten aan opdrachtnemer heeft
voldaan.
5. Opdrachtnemer garandeert niet en wordt nimmer geacht te hebben gegarandeerd dat de geleverde producten
of diensten geschikt zijn voor het doel waarvoor opdrachtgever deze wenst te bewerken, verwerken, doen
gebruiken of gebruikt, tenzij zij dit uitdrukkelijk schriftelijk aan opdrachtgever heeft bevestigd.
6. Ingeval door opdrachtgever terecht een beroep wordt gedaan op de garantiebepalingen, zal opdrachtnemer
kosteloos zorg dragen voor herstel of vervanging van de producten en/of diensten, tenzij het gebruikte
producten betreft, dan wel voor restitutie van of een reductie op de overeengekomen prijs voor de producten
zorgdragen. Een en ander ter keuze van opdrachtnemer. Indien er sprake is van bijkomende schade, gelden
hiervoor de bepalingen van het in deze algemene voorwaarden opgenomen aansprakelijkheidsartikel.
Artikel 23 Reclames / klachten
1. Reclames dan wel klachten met betrekking tot de geleverde producten en/of diensten en/of het factuurbedrag
dienen schriftelijk binnen 14 dagen na (op)levering, uitvoering of de verzenddatum, dan wel binnen 14
werkdagen na de ontdekking van het gebrek, indien opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs
niet eerder kon ontdekken, aan opdrachtnemer te worden kenbaar gemaakt middels e-mailadres:
judith@huizedop.nl.
2. Klachten schorten de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op.
3. Indien de klacht niet tijdig wordt ingesteld, vervallen alle rechten van opdrachtgever in verband met de klacht
en worden de (op)geleverde werkzaamheden geacht correct te zijn uitgevoerd. Alle gevolgen van het niet
direct melden zijn voor risico van opdrachtgever.
4. De in dit artikel opgenomen bepalingen gelden voor zover dwingendrechtelijke bepalingen met betrekking tot
consumenten zich hier niet tegen verzetten.
5. Opdrachtnemer dient in staat te worden gesteld de klacht te onderzoeken. Indien voor het onderzoek naar
de klacht retourzending noodzakelijk blijkt, geschiedt die slechts voor rekening en risico van opdrachtnemer
indien laatstgenoemde daarmee vooraf haar uitdrukkelijke schriftelijke instemming heeft betuigd.
6. Indien de producten gebruikte c.q. gedragen producten betreffen of indien deze na aflevering van aard en/of
samenstelling zijn veranderd, geheel of gedeeltelijk zijn be- of verwerkt, beschadigd of overgepakt, vervalt
elk recht op reclame.
7. In alle gevallen geschiedt retourzending op een door opdrachtnemer te bepalen wijze en in de originele
verpakking aan onderstaand adres, tenzij uitdrukkelijk is bepaald dat verzending rechtstreeks aan de
leverancier dient plaats te vinden:
Huizedop
Burgemeester Colijn de Raatsingel 5
3925 AB Scherpenzeel
Artikel 25 Toepasselijk recht en forumkeuze
1. Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer waarop deze algemene voorwaarden van
toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.
2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag of andere van toepassing zijnde internationale wet- en
regelgeving, is hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.
3. Eventuele geschillen tussen partijen worden behoudens dwingendrechtelijke bepalingen enkel beslecht
door de bevoegde rechter te Arnhem, ook indien de opdrachtgever in het buitenland is gevestigd. Ten aanzien
van consumenten is tevens bevoegd tot geschillenbeslechting de rechter in de woonplaats van de consument.